İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hastanesi
X

TEDAVİLER

SAĞLIKLA
Gülümse

İletişim Hattı

444 0 987

Hasta Hakları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Merkezimize başvuran her hasta, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız merkezimizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.

Saygı Görme Hakkı

 • Hastalarımız ve aileleri saygılı ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, problemlerini merkezimiz kuralları ve var olan Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı

 • Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyetine dikkat edilen bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız ve aileleri de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastanın Onay Verme Hakkı

 • Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri ile önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavi edilmeme sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski ve nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Bilgi Edinme Hakkı

 • Hastalarımız tedavisinin her aşamasında bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın, merkezimizde yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda bilgi edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da bilgi alma hakkı vardır.
 • Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız ağrının tedavisi konusunda her aşamada bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

Kimliği Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, tedavisinin her aşamasında ilişkide bulundukları tüm çalışanların kimlikleri ve mesleki görevlerini bilme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı

 • Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi dillerini anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Konsültasyon (Danışma) Hakkı

 • Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

İkinci Görüş İsteme Hakkı

 • Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Personeli Seçme Hakkı

 • Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

 • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir.

Merkez Kurallarını Bilme Hakkı

 • Hastalarımız, merkezimizin kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili belgelerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

 • Hastalarımız ve aileleri, merkezimizde güvenlik içinde olmayı ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler Merkezimizce alınır.
 • Merkezimizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

 • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

 • Hasta ve hasta ailesi Merkezimizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile Merkezimizin Hasta Hakları Ofisi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir.

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Hastalarımız mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

 • Hastalarımız, Merkez kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
 • Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastamızın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.
 • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Refakatçi ve Bulundurma Hakkı

 • Hastalarımız, Merkezimiz tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Enfeksiyon Kontrol Sorumluluğu

 • Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

 • Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını gösteren izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Önerilere Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesine izin vermekle sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, merkezimizin kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, sağlık kuruluşu içinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda merkezimizin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

 • Hastalarımız, ziyaretçi ve refakatçileri merkezimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etme sorumluluğuna sahiptir.

Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

 • Hastalarımız, Merkezimize başvuru aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir.
 • Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kağıtları zamanında sağlamalıdır.
 • Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmelidir.

Tazmin Etme Sorumluluğu

 • Hastalarımızın, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak merkezimizin demirbaş veya sarf malzemelerine zarar verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etme sorumluğu kendilerine aittir.
Whatsapp'tan Yazın
Online Randevu